Превенция и управление на сеизмичния риск

УАСГ

Страницата е

в процес на

разработка!

Национален център по сеизмично инженерство

За контакти:

София 1046, бул. Христо Смирненски № 1

УАСГ, централно фоайеляво, каб. Б121А

Национален център по сеизмично инженерство

office@neec.bg

Вход

към електронна поща

mail@neec.bg

СвŠ€зано изоб€ажение