Превенция и управление на сеизмичния риск

УАСГ

Страницата е

в процес на

разработка!

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

за участие в изпълнението на дейности Изпълнение, доставка и монтаж на офис оборудване за обекти НЦСИ/УАСГ административно информационен офис и НЦСИ/УАСГ научен и образователен център

 

Националният център по сеизмично инженерство при УАСГ се обръща към заинтерисовани лица с ПОКАНА за участие в изпълнението на обособени позиции от Плана за създаване и развитие на центъра, както следва:

Поз. 05.06 Изпълнение, доставка и монтаж на офис оборудване за обект НЦСИ/УАСГ административно информационен офис УАСГ, каб. Б121А.

Поз. 07.06 Изпълнение, доставка и монтаж на офис оборудване за обект НЦСИ/УАСГ научен и образователен център УАСГ ателие Б067.

 

 

Спецификация на необходимото офис оборудване може да бъде изтеглена от следния линк:

Спецификация офис оборудване НЦСИ/УАСГ.

 

Спецификацията е извлечение от количествената сметка на проект Ремонт и обзавеждане на кабинет Б121А административно информационен център на НЦСИ и ателие Б067 научен център на НЦСИ и може да бъде изтеглена от следния линк:

Количествена сметка по дейности НЦСИ/УАСГ (спецификацията е оцветена в зелено).

Целия проект заедно с количествената сметка може да бъде изтеглен от следния линк:

Проект Мат. база НЦСИ/УАСГ.

 

Оферти в свободна форма се изпращат на имейл office@neec.bg или се подават на книжен носител в УАСГ, Ректорат, каб. 205.

Оферантите да имат готовност с проект на договор за изпълнение на заложените дейности.

 

Националният център по сеизмично инженерство разполага с ограничени средства в размер на 28 000 (двадесет и осем хиляди лева) за изпълнение на заложените дейности.

 

Поради напредналата фаза на строително монтажните дейности по двата обекта и ограниченото време за изразходване на предвидените средства, крайният срок за подаване на оферти е 16 часа на 28 ноември 2018 г. (сряда).

Информация за одобреният участник по анонсираните позиции ще бъде помесена на сайта на УАСГ секция Национален център по сеизмично инженерство - https://uacg.bg/?p=175&l=1&f=28 и на временния сайт на центъра www.neec.bg до 30 ноември 2018 г. (петък).

 

Национален център по сеизмично инженерство

Национален център по сеизмично инженерство

За контакти:

София 1046, бул. Христо Смирненски № 1

УАСГ, централно фоайеляво, каб. Б121А

Национален център по сеизмично инженерство

office@neec.bg

Вход

към електронна поща

mail@neec.bg

СвŠ€зано изоб€ажение