Превенция и управление на сеизмичния риск

УАСГ

Страницата е

в процес на

разработка!

Офис оборудване

Спецификация офис оборудване НЦСИ/УАСГ линк

Процедура по доставка на офис оборудване

1.1. Покана за доставка на офис оборудване web site УАСГ 26.11.2018 screen copy

1.2. Покана за доставка на офис оборудване web site НЦСИ 26.11.2018 screen copy

2.1. Електронно писмо покана до фирма Иновенте ООДmail@neec.bg screen copy

1. Покани за доставка на офис оборудване

2. Изходящи електронни писма до потенциални доставчици

2.2. Електронно писмо покана до фирма Трон мебел ООДmail@neec.bg screen copy

2.2. Електронно писмо покана до фирма Котозизайн ООДmail@neec.bg screen copy

3.1. Оферта от фирма Иновенте ООД link

3. Получени оферти за доставка на офис оборудване

3.2. Оферта от фирма Трон мебел ООД link

3.2. Оферта от фирма Котозизайн ООД link

4. Протокол от заседанието на комисията по избор на доставчик28.11.2018 г. link

8. Проект на договор с избраната фирма доставчик

7. Доклад до ректора на УАСГ за сключване на договор с фирма Иновенте ООД 03.12.2018 г. link

5. Съобщение за решението на комисията за избор на доставчик

5.1. Съобщение за избран доставчик web site УАСГ 03.12.2018 screen copy

5.2. Съобщение за избран доставчик web site НЦСИ 03.12.2018 screen copy

8.1. Проект на договор с избраната фирма доставчик docx формат

8.2. Проект на договор с избраната фирма доставчик pdf формат

9. Договор между УАСГ и фирма Иновенте ЕООД за доставка на офис оборудване 07.12.2018 г.link

10. Приемо-предавателен протокол за приключване на дейността 10.01.2019 г.link

6. Доклад до ректора на УАСГ за сключване на договор с фирма Иновенте ООД 03.12.2018 г. link