Обектът „Лабораторен комплекс по Сеизмично инженерство“ е включен в инвестиционните намерения на проект „Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ)“ – модул 3 от консорциум „Национален геоинформационен център“ от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г.