Настоящия раздел е началото на бъдещ Електронен журнал по сеизмично инженерство. Журналът може на първо време да бъде част от годишника на УАСГ.