Национален Център за Сеизмично Инженерство (НЦСИ) работи като център по компетентност и е част от структурата на УАСГ. Той концентрира и обединява усилията на специалисти от УАСГ, които работят в областта на намаляване на уязвимостта на строежите – сгради и съоръжения и редуциране на сеизмичния риск. Фокус на интересите на НЦСИ са сградният фонд и урбанизираната среда, промишлени обекти и инсталации, хидротехническата, транспортната и енергийната инфраструктура на страната.

Национален Център за Сеизмично Инженерство (НЦСИ) работи на следните нива

Стратегическо ниво – чрез подготовка на стратегии и методики, отнасящи се до типове строежи с обществено значение, позволяващи на отговорните институции да осъществяват съответни политики и програми за намаляване уязвимостта на тези строежи при земетръсно въздействие;

Научно-изследователско ниво – чрез разработване на научно-изследователски проекти и сътрудничество със сродни организации с цел изясняване (вкл. експериментално) на характеристиките и поведението на конструктивни модели и елементи, особено на такива извън обхвата на регулативните документи;

Нормативно ниво – чрез разработване на нормативни документи в сферата на сеизмичното осигуряване на строежите или адаптиране на международни регулативни документи с отчитане на националния опит;

Образователно ниво – чрез специализирано обучение в областта на Сеизмичното инженерство на студенти, докторанти, специализанти (включително такива в рамките на международни програми), както и на специалисти от строителната практика, държавната и общинска администрация. Особено значение тук има и провеждането на специализирани (национални и международни) форуми по актуални проблеми в тази област;

Практическо ниво – чрез разработване на методологии за проектиране и оценка на сеизмичната осигуреност на строежите, процедури за проектиране, обследване и усилване, чрез внедряване на методи за анализ и споделяне на опит и знания;

Експертно ниво – чрез разработване на експертизи, конкретни нестандартни решения, консултации и друга експертна помощ.