Експериментален лабораторен комплекс по сеизмично инженерство

България има нужда от Експериментален лабораторен комплекс по сеизмично инженерство

Една от основните задачи на експертната група на УАСГ – Национален център по сеизмично инженерство е търсенето на програмно или целево финансиране за построяване в България на Експериментален лабораторен комплукс по сеизмично инженерство.

България е единствената страна на сеизмично опасния Балканския полуостров без експериментален лаБораторен комплекс по сеизмично инженерство

Необходимост

Добре известно е, че научните изследвания в областта на техническите науки се извършват в последователност теоретични (аналитични), числени и експериментални. Българската техническа наука в областата на Сеизмичното инженерство има дългогодишен опит в аналитичните и числените изследвания и сравнително по-ограничен такъв в експерименталните изследвания. Една от причините за това е и липсата на съвременна експериментална база за модулни динамични изследвания на конструкции, подложени на сеизмични въздействия.

       

Кратко описание

Бъдещия Експериментален лабораторен комплекс по сеизмично инженерство (ЕЛКСИ) към УАСГ – НЦСИ ще бъде оборудван с последно поколение апаратура за експериментални динамични изследвания на конструкции, подложени на сеизмични въздействия. Основният компонент на оборудването е 6 степенна, 4 х 4 м, виброплатформа с товароносимоспособност 20 тона. Цялата сграда, в която ще бъде разположено оборудването ще бъде проектирана и построена по начин осигуряващ нормално функциониране на последното. Ще бъдат предвидени необходимите помещения за разполагане на виброплатформата и на свързаната с нея задвижваща техника. Ще бъде проектиран и изпълнен със съответната виброизолация фундамента под виброплатформата. Особено прецизно ще бъде проектирана залата за извършване на експерименталните изследвания, която трябва да осигурява необходимите размери за разполагане на образците и краново оборудване за тяхното преместване.

Цена

Цената на строителството и оборудването на подобен комплекс е около 12 000 000 евро.